มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดยคณะผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายกและบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะผู้จัดทำโครงการวิจัยสถาบัน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท และได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง “การบริหารงานและการจัดการศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษา ที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง” ในวันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 -15.00 น. ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารส่งเสริมสมรรถนะทางกาย