มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ร่วมกับ สำนักกิจการพิเศษ นำโดย ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง และ ดร.กรชกร ชำนาญกิตติชัยและคณะ ร่วมติดตาม “การประเมินและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย นครนายก ประจำเดือนพฤษภาคม” เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก