มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง รวมถึงบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการในส่วนงาน ด้านการรับสมัครนักศึกษา งานด้านวิชาการ – บริการวิชาการ เพื่อให้ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ อาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก