มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงาน”คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตระดับจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/63”

  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย นางเอมิกา รัตนมาลา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงาน”คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตระดับจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/63 และคณะกรรมการอำนวยและติดตามผลการดำเนินผลโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/63 ” โดยมหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายในการดำเนินงานส่วนการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นการจัดกระบวนการพัฒนาของกลุ่มผู้ปกครอง ผู้บริหารและครูผู้สอน ไปจนถึงกระบวนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ตกเกณฑ์การประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา (สมศ.) ให้สามารถผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานตามกำหนด ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *