มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เข้าร่วมการประชุม “เตรียมการดำเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย กิจกรรมหลัก การพัฒนาเด็กปฐมวัย ” เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครนายก