มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในรายวิชา การบริหารจัดการองค์กรทางการศึกษา เพื่อเป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และการฝึกวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) สภาพแวดล้อมและศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์สำหรับการประกอบธุรกิจด้านการศึกษา จากหลักสูตรสถานศึกษาที่ผู้เรียนได้พัฒนาขึ้น จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ ห้องเรียน 536 อาคาร 4 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *