มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯนครนายก ร่วมนำเสนอ “บทเรียนการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาปี 2562 : ภาคกลาง”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมนำเสนอ “บทเรียนการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาปี 2562 : ภาคกลาง” ซึ่งเป็นการนำเสนอรูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับผลการประเมินของ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดับต้องปรับปรุงแก้ไข โดยมีปัจจัยในการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการตามมาตรฐานการเรียน ประกอบด้วย  วิสัยทัศน์ของผู้บริหารท้องถิ่นและผู้นำชุมชน คุณภาพและแรงจูงใจในการสอน สภาพแวดล้อมทางกายภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการมีส่วนร่วมในการวางแผนและติดตามผลพัฒนาการผู้เรียนของผู้ปกครอง ระหว่างวันที่ 19 -20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *