มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ศูนย์ ฯ นครนายก จัดกิจกรรม “Virtual Open House for New Student : Meet & Greet with SDU NYK”

ศูนย์การศึกษา นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม “Virtual Open House for New Student : Meet & Greet with SDU NYK”  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมพร้อมกล่าวแนะนำหลักสูตรที่เปิดสอนของศูนย์ ฯ และนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ปุณยวีร์ จิโรภาสวรพงศ์ อาจารย์และประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต จากสาขาการศึกษาปฐมวัยและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ชนะภัย อาจารย์และประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต จากสาขาวิชาการประถมศึกษา ตลอดจนคณาจารย์ประจำหลักสูตร ฯ จากสาขาการศึกษาปฐมวัยและสาขาการประถมศึกษา ในการร่วมให้ข้อมูลของหลักสูตรและสาขาต่าง ๆ อีกด้วย ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *