มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ศูนย์การศึกษา นครนายก เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระดับกลุ่มจังหวัด ฉบับที่ 13 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

ศูนย์การศึกษา นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ นางธมลวรรณ เปรมศรี รองผู้อำนวยการศูนย์ ฯ นายศรชัย อุตสีนอก ครูใหญ่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก พร้อมคณาจารย์ เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระดับกลุ่มจังหวัด ฉบับที่ 13 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 และประชุมระดมความเห็นต่อกรอบของแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 13 ร่วมกับภาคีกลุ่มจังหวัดต่าง ๆ เพื่อให้ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อเป้าหมาย กลยุทธ์และแนวทางหลักของแผนฯ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. ณ โรงแรมเดอะเวโลโฮเทล จังหวัดสระแก้ว

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *