มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ร่วมจัดการฝึกอบรม การประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับครูทหารของกองทัพบก รุ่นที่ 3

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถศาสน์ นิมิตรพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพรรษ พฤกษะวัน อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรฝึกอบรม การประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับครูทหารของกองทัพบก รุ่นที่ 3 ในเวลา 13.00 – 16.00 น. ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ในการนี้ได้รับรายงานสรุปผลการปฏิบัติจากกองคุณภาพการศึกษา สำนักการศึกษา ดังนี้  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบแนว ทางการขอรับการประเมินวิทยฐานะเพื่อเตรียมตัวในการขอรับการประเมินตามคุณสมบัติภายหลังสำเร็จการฝึกอบรม และเข้าใจหลักการ ความสำคัญ ของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *