มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา จัดกิจกรรมการสัมมนา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ครั้งที่ 1 หัวข้อ “แรกเริ่มงานครู เรียนรู้สู่การปรับตัว”

ในวันที่ 23 มิถุนายน 2566  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานครนายก จัดกิจกรรมการสัมมนา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ครั้งที่ 1 หัวข้อ “แรกเริ่มงานครู เรียนรู้สู่การปรับตัว” โดยมี ผศ.ดร.อรรถศาสน์ นิมิตรพันธ์ และผศ.ดร.ธนพรรษ พฤกษะวัน อาจารย์ประจำหลักสูตร รับผิดชอบงานด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พร้อมทั้งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4 ร่วมกิจกรรมการนำเสนอ อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากมุมมองเชิงประสบการณ์ของนักศึกษาเกี่ยวกับวิถีการดำเนินชีวิต การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัย การปฏิบัติงานตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย และการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ณ ห้องหลักสูตรการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *