มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายกจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ใหักับเด็กนักเรียน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก

ในวันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรมบูรณาการคณิต – วิทย์ ซึ่งเป็นกิจกรรมในรายวิชาบูรณาการระหว่างรายวิชา 1022305 หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้ และรายวิชา 1073318 ฉลาดรู้คณิต – วิทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาออกแบบกิจกรรมบูรณาการคณิต- วิทย์ และจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ใหักับเด็กนักเรียน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก

 

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *