มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานครนายก ร่วมกิจกรรมการสัมมนา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ครั้งที่ 2

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานครนายก ร่วมกิจกรรมการสัมมนา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “การขอสำเร็จการศึกษา” “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” และ “การวิจัยในชั้นเรียน” โดยมีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4 และอาจารย์ประจำหลักสูตร รับผิดชอบงานด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูร่วมกิจกรรม พร้อมกันกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4 ทั้งในกรุงเทพฯ วิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษาลำปาง ในรูปแบบ Online และ Onsite ในวันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมออนไลน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานครนายก

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *