มาตรฐานฝีมือแรงงาน

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ ห้องพิมพ์จันทร์ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท จ.นครนายก ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าไปร่วมสัมมนาโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการอนุญาตให้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  โดยรายละเอียดของงานก็เป็นไปตามกำหนดการทั่วๆไป ผู้เขียนจะไม่กล่าวถึงแต่ความสนใจที่เรียกว่า “ซ็อดเด็ต” ที่ผู้เขียนเห็นว่าเป็นประโยชน์  จึงขออนุญาตนำมาถ่ายทอด บอกเล่า ให้ท่านผู้เข้ามาเยี่ยมเยือนบทความได้อ่าน ก็ตอนผู้บริหาร คุณวสันต์ชาย เคหะวันยะ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีหลายประเด็น อาทิเช่น