มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: August 31, 2017

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก พร้อมคณะ ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity And Transparency Assessment (ITA) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.บ้านพระ และหอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านสร้าง

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพตัวชี้วัดกลยุทธ์ของศูนย์นครนายก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก กล่าวต้อนรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพตัวชี้วัดกลยุทธ์ของศูนย์นครนายก โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิชชา เนียมสอน บรรยายเรื่อง การพัฒนาคุณภาพตัวชี้วัดกลยุทธ์ของศูนย์นครนายก และจัดกิจกรรมกลุ่มแบ่งตามตัวชี้วัด ในวันที่ 28-29 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องขจร 652 อาคารประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×