home
ดร.เบญจพร ดามาพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ พร้อมทีมสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เข้าตรวจเยี่ยมและประชุมร่วมกับผู้ประสานงานและพนักงานโครงการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ศูนย์นครนายก ซึ่งเป็นโครงการในกำกับสำนักกิจการพิเศษ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและมอบหมายงานในด้านต่าง ๆ ณ โครงการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ศูนย์นครนายก เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556