exhibitionศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการ“นิทรรศการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออก ประจำปี 2556” โดยมีการจัดบูธจำลองห้องเรียนของเด็กปฐมวัย ด้วยผลงานการผลิตสื่อการสอนและจัดมุมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ พร้อมทั้งมีการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ ของคณาจารย์ศูนย์ฯ นครนายก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม2556 ณ โรงแรมโซเฟีย จ.ปราจีนบุรี