มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

อธิการบดีและคณะตรวจเยี่ยมศูนย์

inspection

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ได้ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นำโดย ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดี รศ.ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน ดร.สวงค์ บุญปลูก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน ดร.วราณี เวสสุนทรเทพ รองอธการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา ผศ.ดร.สุรสิทธิ์ นาคสัมฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ พบนักศึกษาเพื่อพูดคุยและตอบปัญหาต่างๆ และร่วมเข้าประชุมกับบุคลากรในศูนย์ฯ โดยมี ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก และบุคลากรให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 56

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *