เมื่อวันที่ 9 มกราคม 57 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายกได้จัดกิจกรรมสร้างสายสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ มีการจัดบรรยากาศตามแนวคิดการศึกษาปฐมวัย โดยมีบุคลากรจากศูนย์การศึกษาฯ โรงเรียนสาทิตอนุบาลละอออุทิศ โฮมเบเกอรี่และโรงสีข้าว เข้าร่วมโดยพร้อมเพียงกัน รับประทานอาหารร่วมกัน จับฉลากของขวัญ มี ดร.ชัยยศ ชาวระนอง และ อาจารย์วีระ สูญยี่ขันธ์ มอบรางวัลแด่ผู้ที่แต่งกายยอดเยี่ยม บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน