ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดบรรยายพิเศษเรื่องแนวคิดปรัชญาใหม่ ทางเลือกใหม่ ในการพัฒนาท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ให้กับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัญฑิต สาขาการบริหารงานส่วนท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด รองอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน และรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 57ณ.ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก