ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดบรรยายพิเศษเรื่องแนวคิด ปรัชญาใหม่ ทางเลือกใหม่ ในการพัฒนาท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ให้กับนักศึกษาหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัญฑิต สาขาการบริหารงานส่วนท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด รองอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน และรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 57 ณ.ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก