seminarศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายกจัดสัมมนานักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารงานส่วนท้องถิ่น โดยการใช้กระบวนการวิจัยในการจัดทำแผนกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล สาริกา จังหวัดนครนายก เพื่อเรียนรู้การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาท้องถิ่น ได้รับเกียรติจาก ประธานคณะกรรมการ กอบต. จังหวัดนครนายกมาเป็นประธานเปิดการสัมมนาในวันที่ 24 มกราคม 2557