invited
ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก ได้รับเชิญให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและสถิติในการจัดคลีนิวิจัยให้กับบุคลากรทางการศึกษาในภาคตะวันออก เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการวิจัยและการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัยในวันที่ 27 มกราคม 2557 ซึ่งจัดโดยภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา