voteศูนย์ฯนครนายกตั้งคูหาเลือกตั้ง กรรมการมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำเมื่อวันพุธที่ 5 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 16.00 น.