มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

โครงการ:นวัตกรรมเสริมสร้างของเล่นพื้นบ้าน

toys
เมื่อวันที่ 3 – 5 มีนาคม 2557ณ ห้องเรียน 112 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต การศึกษานอกที่ตั้ง ศูนย์นครนายก โดยมี ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานและเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ:นวัตกรรมเสริมสร้างของเล่นพื้นบ้านและของเล่นไทยโบราณจากภูมิปัญญาท้องถิ่นตามวิถีความพอเพียง การศึกษานอกที่ตั้ง ศูนย์นครนายก ซึ่งทางศูนย์ฯได้จัดเสวนาเรียนรู้พระราชดําริ พระราชกรณียกิจ หลักการ ทรงงาน ตลอดจนความรู้ เนื้อหา และทักษะ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และสามารถนําไปถ่ายทอดหรือประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิต และเผยแพร่พระราชกรณียกิจให้เป็นที่ประจักษ์ ต่อไป และเรื่องรู้เท่าทันของเล่นพื้นบ้านเพื่อสุขภาพและสร้างของเล่นพื้นบ้าน โดยมีกิจกรรมทั้งหมดดังนี้ ชิ้นที่ 1,2 คือ “ว่าว” และ “ปลาตะเพียน ของเล่นพื้นบ้านชิ้นที่ 3,4,5 “ตะแล็บแก็บ(หรือโทรเลข) และ เรือใบกาบมะพร้าวลูกข่างสตางค์หรือโว้” ของเล่นไทยโบราณคือ“ล้อวงกลม, ควายชน, เดินกะลา” และให้ผู้เข้าร่วมได้คิดค้นหรือดัดแปลงเป็นนวัตกรรมของเล่นชิ้นใหม่ขึ้นจากความคิดของผู้เข้าร่วมเอง

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *