มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

สืบสานศิลปวัฒนธรรมขนมไทย

sweetsเมื่อวันที่ 6 – 7 มีนาคม 2557 และ วันที่ 10 – 11 มีนาคม 2557 ณ ห้องเรียน 112 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต การศึกษานอกที่ตั้ง ศูนย์นครนายกได้จัด โครงการ : สืบสานศิลปวัฒนธรรมขนมไทยขนมท้องถิ่นโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดนครนายกแบบ มีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษานอกที่ตั้ง ศูนย์นครนายก โดยมีกิจกรรมต่างๆดังนี้ การอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่องเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตำรับขนมไทยและขนมท้องถิ่นโดยให้ความรู้ด้านประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการของขนมไทยขนมท้องถิ่น การฝึกทำขนมท้องถิ่น “ขนมโมจิ, ขนมกระยาสารท” แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตำรับขนมไทยและขนมท้องถิ่นโดยให้ความรู้ด้าน ประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการของขนมไทยขนมท้องถิ่น โดยคุณยอดอ้อ ศรีภูมิ ผู้เชี่ยวชาญการทำขนมโมจิ การแนะนำอุปกรณ์และอธิบายขั้นตอนการทำขนมโมจิ และสาธิตการทำขนมโมจิสาธิตการทำหมี่กรอบและนักศึกษาทดลองทำขนมโมจิ โดยคุณยอดอ้อ ศรีภูมิ การแนะนำอุปกรณ์และอธิบายขั้นตอนการทำขนมกระยาสารท โดยคุณถวิล พวงประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญการทำกระยาสารท (กลุ่มแม่บ้านสตรีศรีดง) สาธิตการทำขนมและนักศึกษาทดลองทำขนมกระยาสารท โดยคุณถวิล พวงประเสริฐ

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *