มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

แคแสดวิชาการ

describeศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายกเข้าร่วมการประชุมวิชาการการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 “แคแสดวิชาการ 57” ในหัวข้อ ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาคน ทั้งนี้งานวิจัยของศูนย์ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอเรื่อง ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความผูกพันต่อองค์การของบุคลาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมากได้รับคำชมในเรื่องเทคนิควิธีการวิจัยและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับผู้วิจัยจากคณะกรรมการเป็นอย่างดียิ่ง ในระหว่างวันที่ 2 – 4 เมษานา 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *