sar_2เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ.ห้องประชุม 117 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ได้จัดประชุม บุคลากรประจำศูนย์ฯ เพื่อหาข้อสรุปผลการดำเนินการ ประกันคุณภาพปีการศึกษา 2556 (SAR) โดยมี ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธาน