มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ศูนย์นครนายก พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย

potentialเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ณ.ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ได้มีการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย ตามโครงการสนับสนุนการติดตามงานวิจัยของบุคลากรศูนย์การศึกษาฯ การนำทีมวิทยากรโดย ดร.นิศานาถ มั่งศิริ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ก่อนประชุมดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายกเป็นประธาน ได้กล่าวเปิดประชุม และให้แนวทางในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ในหัวข้อการประชุมครั้งนี้ประกอบไปด้วย หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติขอรับทุนการวิจัย โดย ดร.นิศานาถ มั่งศิริ และ ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในหัวข้อ เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยที่มีคุณภาพ และ การวิพากษ์ ให้ข้อเสนอแนะ แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำวิจัย(Concept Paper) ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *