report57เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ได้ทำการรายงานตัว มอบตัว และประชุมผู้ปกครองหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2557 ในการรายงานตัวนักศึกษาในครั้งนี้ได้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดย ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก และทำการประชุมผู้ปกครอง