supportเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ณ.ห้องประชุมผู้อำนวยการ ศูนย์นครนายก ได้จัดประชุม บุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปี การศึกษา 2557 รับฟังนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานแต่ละด้านของสายสนับสนุนวิชาการ โดยมี อ.ชัยยศ ชาวระนอง เป็นประธาน