เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2557 นักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้จัดโครงการ กระทำความดี ซึ่งอยู่ในวิชา จริยศาสตร์ โดยการบำเพ็ญประโยชน์ ณ.วัดเจดีย์ทอง จังหวัดนครนายก

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/hostdata/WebhostOrg/nakhonnayok/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.