เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 มหาวิทยาลันราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ได้ให้นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่องสนุกคิดกับวิทย์ และนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการจริง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างนักศึกษาและครู ณ.โรงเรียนอนุบาลคุณากร จังหวัดนครนายก

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/hostdata/WebhostOrg/nakhonnayok/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.