เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้ออกแนะแนวการศึกษา ณ. โรงเรียนศรีมโหสถ ตำบล โคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัด ปราจีนบุรี