เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้ออกแนะแนวการศึกษา ณ. โรงเรียนบ้านนา”นายกพิทยากร”  ตำบล บ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก