มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

เพื่อนพี่อาสาพาน้องพัฒนาท้องถิ่น

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดทำโครงการ “เพื่อนพี่อาสาพาน้องพัฒนาท้องถิ่น” โดยมีนักศึกษาชมรมอาสาพัฒนาและอาหาร จำนวน 48 คน ซึ่งประกอบด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 23 คน เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้เข้าร่วมโครงการนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 25 คน  นักศึกษาศิษย์เก่า นางสาวสาลินี พุทธสุวรรณ์  อาจารย์รวี ศิริปริชยากร  และที่ปรึกษาโครงการอาจารย์ภานุวัฒน์ นิ่มนวล   โดยโครงการเน้นการทำกิจกรรมให้นักศึกษานำความรู้จากภาคทฤษฏีในห้องเรียนมาใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่สังคมในท้องถิ่น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เงิน อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2557

ซื่งตลอดโครงการมีกิจกรรมทั้งหมด 7 กิจกรรม ดังนี้ ปรับปรุงและพัฒนาสนามเด็กเล่น ,จัดทำบอร์ดส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียน ,จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ,จักกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้กับเด็กนักเรียน ,กิจกรรมสานสัมพันธ์รอบกองไฟ ,ทำบุญตักบาตรเช้าร่วมกับนายกเทศมนตรีและคณะครู ,จัดมอบสื่ออุปกรณ์ประกอบการจัดการศึกษา และผ้าห่ม

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *