มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ประกวดผลงานการผลิตสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย “Stop motion”

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดกิจกรรมประกวดผลงานการผลิตสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย “Stop motion” ประจำปีการศึกษา 1/2557 เป็นผลงานการผลิตของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา 4000111โดยมีอาจารย์ผู้สอนคือ อ.ดร.จิระ จิตสุภา ผลงานดังกล่าวมีการแบ่งกลุ่มนักศึกษาห้อง NA,NB รวมทั้งหมด 22 กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มได้ร่วมออกแบบ และวางแผนตลอดภาคเรียนเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลาย ตามหลักการจินตวิศวกรรม สอดคล้องกับทฤษฎีจิตวิทยาและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย บรรยากาศในวันตัดสินเต็มเปี่ยมความภาคภูมิใจ และตื่นเต้นกับผลการประกวด ผลการตัดสิน 6 อันดับแรกจะได้รับรางวัลและนำไปต่อยอดพัฒนาเด็กในโรงเรียนอนุบาลต่อไป ภาพข่าว จักรพันธ์ อบอวล 19 ธ.ค.2557

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *