เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ณ ห้องเรียน 112 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายกร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ และกาชาดจังหวัดนครนายก ร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับโอกาสในการรักษาเพิ่มมากขึ้น