เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปี่ที่ 3 จำนวน 22 คน และอาจารย์ภานุวัฒน์ นิ่มนวล เข้าศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะเชิงบูรณาการจากแหล่งเรียนรู้จริง ที่โรงเรียนเกษมพิทยา แผนกอนุบาล เพื่อประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย รหัส 1073403