เมื่อ วันที่ 10 มีนาคม 2558 นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้จัดแสดงละคร เรื่อง หนูน้อยหมวกแดง นางฟ้าตกสวรรค์ ลูกหมูสามตัว ในรายวิชานิทานและวรรณกรรม เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออก และประยุกต์ใช้หลักการในการเลือกวรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย โดยนิทานสอดแทรกคติสอนใจ และคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต