เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 ณ ห้องเฟื่องฟ้าขจร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้จัดโครงการ ”เอกลักษณ์ความเป็นหญิงไทย งามอย่างมีคุณค่า งามอย่างกุลสตรีไทย ณ นครนายก” โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการจัดดอกไม้