เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท นำโดย ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นครนายก และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ได้จัดโครงการความร่วมมือเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา และสัมมนาเชิงปฏิบัติเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา และกระบวนการ PD C/S A กับกิจการนักศึกษา ให้นักศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดขึ้น ณ ห้องเฟื่องฟ้าขจร ศูนย์ฯนครนายก