มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

โครงการอบรมผู้ตรวจประเมินภายในด้วยเกณฑ์ EdPEx

1_resize

ดร.ชัยยศ ชาวระนอง และคณาจารย์ มสด. ศูนย์ฯ นครนายก เข้าร่วมโครงการอบรมผู้ตรวจประเมินภายในด้วยเกณฑ์ EdPEx โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการอบรมผู้ตรวจประเมินภายในด้วยเกณฑ์ EdPEx และได้เกียรติจาก ศ.จามรี  ธีรตกุลพิศาล และ ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นวิทยากรให้การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจประเมินภายในด้วยเกณฑ์ EdPEx โ ณ ห้อง 201 อาคารดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 28-29  เมษายน  2558

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *