มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายกตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” โดยมี ดร.เรือนขวัญ อยู่สบาย เป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการแก่คณาจารย์และเจ้าหน้าของมหาวิทยาลัย