MG_2208

ประกาศกำหนดการ รับรายงานตัวนักศึกษาและปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2558 วันจันทร์ที่ 13 กรกฏาคม 2558 ลงทะเบียนเวลา 08.00 -09.00 น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

car01