IMG_0767
วันที่ 5 ตุลาคม 2558 ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำคณาจารย์ฺและบุคลากร มสด นครนายก เข้าพบผู้บริหารและผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี เพื่อศึกษาดูงานด้านการศึกษา การวิจัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการศึกษาระดับประถมศึกษาของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และบันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก ผศ.ดร.สุทธิพร บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ ผศ.ดร.รุ่งอรุณ รังรองรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม โครงการความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ ประกอบด้วย ความร่วมมือด้านการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ความร่วมมือด้านการวิจัย การบริหารบุคลากร และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/hostdata/WebhostOrg/nakhonnayok/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.