มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มสด นครนายก mou ม.ราชมงคลธัญบุรี ด้านวิชาการศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา

IMG_0767
วันที่ 5 ตุลาคม 2558 ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำคณาจารย์ฺและบุคลากร มสด นครนายก เข้าพบผู้บริหารและผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี เพื่อศึกษาดูงานด้านการศึกษา การวิจัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการศึกษาระดับประถมศึกษาของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และบันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก ผศ.ดร.สุทธิพร บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ ผศ.ดร.รุ่งอรุณ รังรองรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม โครงการความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ ประกอบด้วย ความร่วมมือด้านการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ความร่วมมือด้านการวิจัย การบริหารบุคลากร และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *