มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

วิจัย องค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดระยอง

S__1605635
ว่าที่ร้อยตรี พัฒน์พงศ์ ตันเจริญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จังหวัดนครนายก นำคณาจารย์ บุคลากร และนักเรียน ลงพื้นที่เก็บข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการมาใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดระยอง ในวันที่ 17-18 ตุลาคม พ.ศ.2558

S__1605636 S__1605637

Loading