S__20308029คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันลอยกระทงเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย อนุรักษ์วัฒนธรรมอันงดงามที่สืบทอดกันมาเป็นเวลาหลายร้อยปี โดยกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย การประกวดนางนพมาศ และประกวดกระทง โดยมี ผู้อำนวยการ มสด นครนายก ดร.ชัยยศ ชาวระนอง กล่าวเปิดงานและให้โอวาท กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2558S__20307992