S__35102725กิจกรรมแสดงผลงานละครสร้างสรรค์และหลักสูตรโรงเรียนในฝันของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ซึ่งเป็นกิจกรรมบูรณการการเรียนการสอนระหว่างวิชาสุนทรียะพัฒนาทักษะทางอารมณ์ กับ วิชาการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร แสดงละครสร้างสรรค์บูรณาการกับโรงเรียนในฝันเพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานที่ตัวเองได้จัดทำขึ้นระหว่างศึกษา ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก