มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ชัยยศ ชาวระนอง สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา

chai

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปีที่จบ พ.ศ. ระดับ สาขา / หลักสูตร สถานบันการศึกษา
ปีการศึกษา 2553 ปริญญาเอก การวิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีการศึกษา 2544 ปริญญาโท การพัฒนาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีการศึกษา 2557 ปริญญาตรี การประเมินผลทางการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
ปีการศึกษา 2539 ปริญญาตรี การสอนวิทยาศาสตร์- ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  มัธยมศึกษาปีที่ 6   โรงเรียนนวมราชานุสรณ์
  ประถมศึกษาปีที่ 6   โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *